VEDTÆGTER

FOR

SLESVIGSKE KØRESELSKAB

Gældende fra d. 16. november 2012

 

 

§1        Slesvigske Køreselskab er en forening hvis mål er, at bevare og fremme interessen for kørsel med heste og hestekøretøjer, ved afholdelse af kørekonkurrencer, træningsarrangementer, møder og kurser mm., samt udvide kendskabet til køresporten, de kulturelle værdier, samt andre aktiviteter med heste i øvrigt. 

             Som medlem af Dansk Køre Forbund er køreselskabet og dets medlemmer forpligtiget til at følge de af DKF vedtagne love, reglementer og bestemmelser.

§2        Som medlem kan optages alle med interesse i køresporten. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemmerne opdeles i følgende 2 hovedkategorier.

             Aktive medlemmer, som er valgbare, og har stemmeret i selskabet. Disse kan deltage i samtlige aktiviteter, herunder også åbne kørestævner og åbne pløjestævner samt mesterskaber, såvel nationalt som internationalt.

             Passive medlemmer, som er valgbare, og har stemmeret i selskabet. Disse kan deltage i samtlige aktiviteter, dog ikke åbne kørestævner og pløjestævner samt mesterskaber, såvel nationalt som internationalt.

             Medlemskabet giver ret til én stemme, der udøves personligt. Medlemskabet fornyes årligt ved indbetaling af kontingent, der forfalder 1. januar.

             Er kontingentet ikke betalt senest 1. marts slettes vedkommende som medlem. Opkrævning af kontingent sker ved udsendelse af girokort, eller indbetaling via netbank.

§3        Generalforsamlingen er selskabet øverste myndighed. Ordinærgeneralforsamling afholdes én gang årligt i tiden 1. – 20. november.

             Foreningens regnskabsår er 1/11 – 31/10.

             Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Stemmeret kan kun udøves personligt.

             Valg af bestyrelsesmedlemmer og beslutning om eksklusion af medlemmer sker ved skriftlig afstemning. Over det på generalforsamlingen passende føres protokol, som underskrives af dirigenten.

 

 

§4        Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 20 dages varsel ved bestyrelsen ved skriftelig meddelelse til hvert medlem.

             Indkaldelsen skal indeholde mindst

             1.             Valg af dirigent

             2.             Formandens beretning

             3.             Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

             4.             Fastlæggelse af kontingent

             5.             Forslag fra bestyrelse og medlemmer 

             6.             Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

             7.             Valg af revisor og suppleant

             8.             Eventuelt

             Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen

             skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§5        Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning på en ordinær generalforsamling, eller af bestyrelsen, når mindst en fjerdedel af foreningens aktive medlemmer fremsætter skriftelig anmodning herom til formanden. Anmodningen skal være ledsaget af oplysning om, hvilket emne der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, der herefter indkaldes af bestyrelsen med mindst 20 dages varsel, og senest 20 dage efter anmodningen er kommet formanden i hænde.

§6        Slesvigske Køre Selskab ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.

§7        Hvert bestyrelsesmedlem vælges for en 2-årig periode. Der afgår på ulige årstal 2 medlemmer og på lige årstal 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

§8        Bestyrelsen konstituerer sig selv med mindst formand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemme lighed er formandens stemme udslagsgivende. Selskabet tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem, elle 4 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg efter behov. I ethvert udvalg skal bestyrelsen være repræsenteret med mindst 1 medlem. For at sikre bestyrelsesarbejdets kontinuitet vil et medlem af bestyrelsen, som ikke møder til tre efter hinanden indvarslede bestyrelsesmøder uden gyldig grund og uden at melde afbud, blive betragtet som værende udtrådt af bestyrelsen, og suppleanten vil indtræde i vedkommendes sted.

§9        Det påhviler kasseren at føre regnskab over selskabets indtægter og udgifter samt udarbejde status.

             Regnskabet til stilles revisor senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§10      Til forandring af vedtægterne og til eksklusion af et medlem kræves, at dette godkendes på en generalforsamling, hvor mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§11      Selskabets opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på 2 på hinanden med mindst 20 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en sådan beslutning kan være gyldig, kræves at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

             Vedrørende fordeling af selskabets formue træffes beslutning herom på den sidste generalforsamling.

                       ------------------------------------------------------------------------------------

             Således vedtagne på den stiftende generalforsamling den 7. februar 1979 på Haderslev Museum.

             Med vedtægtsændringer d. 13/1 1981,  10/11 1986,  9/11 1987,  5/11 1990,  14/11 2008 og  16/11 2012.

 

 

 

 

Del siden